Splošna določila in pogoji poslovanja

Splošna določila

Ti splošni pogoji in navodila za storitve so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Šport Bernik d.o.o. (v nadaljevanju ŠB) in naročnik storitev.

 

Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira ŠB, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo storitev drugih organizatorjev.
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.


V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev ŠB. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani
, kjer so posebej označeni in splošno dostopni ali v pisarni ŠB.

 

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo storitev podjetja Šport Bernik d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila poslovanja.

 

Naročnikova odpoved ali sprememba naročila storitev

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročil. V primeru, ko naročnik odpove storitve, ima ŠB pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Če naročnik odpove storitve, je dolžan ŠB-u povrniti administrativne stroške v višini 5,00 € na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je naročnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal storitev:

  • 14 do 2 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – administrativni stroški
  • 24 ur do 2 uri pred pričetkom opravljanja storitve - 100% cene storitev

 

Odpoved na dan opravljanja storitve ali neudeležba brez odpovedi 100% cene storitve.

 

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja storitev, ki jih ŠB-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi storitev drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

 

Če naročnik med izvajanjem programa le tega prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

Če prekine program iz upravičenih razlogov (npr. bolezen, nesreča,...) se naročniku povrne sorazmerni del stroškov za najem opreme. V koliko je bila storitev plačana s kreditno kartico se povrnjen znesek zmanjša (za 5% od celotne vrednosti), zaradi stroškov kartičnega poslovanja.

 

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ŠB-a zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

 

Odpoved ali sprememba programa

ŠB si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja storitev.

 

ŠB si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od naročila, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ŠB pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da naročila ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

 

ŠB lahko odstopi od naročila in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ŠB, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu tečajnikov ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil ŠB.

 

ŠB ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko tečajnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

 

V primeru, da ŠB odpove naročilo, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev.

 

ŠB ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali avtobusov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

 

Obračun storitev

Obračun storitev se izvede po obstoječi ponudbi, ki je bila potrjena s strani naročnika. Naročnik je dolžan najkasneje 2 uri pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev.

 

V primeru, da na dogodku sodeluje manjše število udeležencev glede na podatke navedene v potrjeni ponudbi, se obračun izvede v skladu s potrjeno ponudbo, naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev, v primeru da je udeležencev več kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi pa lahko ŠB zaračuna dodatne stroške oziroma lahko od naročila odstopi, če ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhajajo iz narave posameznih aktivnosti.